Sự kiện hot
7 tháng trước

Tập đoàn Lộc Trời chuyển nhượng cổ phần tại Giống cây trồng Lộc Trời

LTG sẽ giải thể CTCP Lộc Trời Miền Bắc, công ty con do LTG nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. Được biết LTG có vốn điều lệ là 8 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực trích ly dầu cám.

HĐQT CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa công bố Nghị quyết giải thể và chuyển nhượng vốn 2 công ty con

Cụ thể, LTG sẽ giải thể CTCP Lộc Trời Miền Bắc, công ty con do LTG nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. Được biết LTG có vốn điều lệ là 8 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực trích ly dầu cám.

Bên cạnh đó, LTG cũng thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của CTCP Giống cây trồng Lộc Trời. Công ty này có vốn điều lệ 56 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của LTG là 99,9%.

Số cổ phần mà LTG sẽ chuyển nhượng là gần 5,6 triệu đơn vị với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Như vậy, LTG sẽ thu về gần 56 tỷ đồng, gần bằng với số tiền đã đầu tư vào Giống cây trồng Lộc Trời. Thời gian thực hiện là trong năm 2022.

LTG thành lập Giống cây trồng Lộc Trời vào tháng 12/2021. Ngoài LTG, 2 cổ đông khác của Giống cây trồng Lộc Trời là Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời và Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời.

Đối tượng nhận chuyển nhượng là CTCP Nông sản Lộc Trời. Được biết, đây cũng là một trong số các công ty con của LTG, với vốn điều lệ 112 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu là 99,99%.

Trong quý II/2022, Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.547,25 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 46,35 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 47,33 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 6,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 22,06 tỷ đồng lên 371,63 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 45,2%, tương ứng giảm 6,42 tỷ đồng về 7,79 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 106,3%, tương ứng tăng thêm 60,04 tỷ đồng lên 116,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 26,9%, tương ứng tăng thêm 69,22 tỷ đồng lên 326,76 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 40,8%, tương ứng giảm 6,06 tỷ đồng về 8,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 5.892,57 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 137,67 tỷ đồng, bằng 59,6% so với cùng kỳ.

Công ty có thuyết minh về chi phí quản lý doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng thêm 41,95 tỷ đồng lên 189,24 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giao tế, tiếp khách, hội nghị tăng 22,77 tỷ đồng lên 26,73 tỷ đồng; chi phí khác tăng 11,81 tỷ đồng lên 40,67 tỷ đồng …

Trong năm 2022, Lộc Trời đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 34,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng giám đốc Lộc Trời đã chia sẻ lý do đặt kế hoạch lợi nhuận giảm trong năm tài chính. Theo đó, kế hoạch kinh doanh không đi lùi và ban điều hành cam kết đối với cổ đông lợi nhuận sau thuế tối thiểu 400 tỷ đồng (cùng kỳ 418,32 tỷ đồng), Công ty luôn nỗ lực đạt kết quả vượt chỉ tiêu này.

Cam kết này đưa ra và giữ ổn định trong 3 năm, dựa trên ảnh hưởng của dịch bệnh và những ảnh hưởng không đoán trước được. Công ty cam kết nỗ lực vượt qua lợi nhuận 400 tỷ đồng, phần vượt hơn sẽ được trích vào quỹ dự phòng rủi ro cho người nông dân và quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên, hai quỹ này là tài sản Công ty. Trong năm 2022, Công ty đã trích vào 2 quỹ theo cam kết, chỉ trích đủ đến 360 tỷ đồng/quỹ thì cam kết lợi nhuận sẽ tăng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Lộc Trời tăng 15,8% so với đầu năm lên 9.082,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.306,7 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.874,7 tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.453,8 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản và các tài sản khác.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: