Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thép Nam Kim chuẩn bị phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG - sàn HOSE) mới thông báo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu mới tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, hơn 12,73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 7% và 23,65 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu tỷ lệ 13%.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 11.862,4 tỷ đồng, tăng 148,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.166,2 tỷ đồng, tăng 1.883,3% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, NKG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 74,1% kế hoạch doanh thu và vượt 94,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của NKG tăng 81,4% so với đầu năm lên 14.080,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 151,3% lên 5.958,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 118,1% lên 3.134,9 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả còn 4.028,8 tỷ đồng và chiếm 28,6% tổng nguồn vốn.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: