Sự kiện hot
7 tháng trước

CII đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu Năm Bảy Bảy

Mục đích của lần chào bán này nhằm cân đối tài chính, giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện từ 13/10 đến 11/11.

Công ty Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) đăng ký bán 4,5 triệu cổ phiếu Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB).

Mục đích của lần chào bán này nhằm cân đối tài chính, giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện từ 13/10 đến 11/11.

Cổ phiếu NBB hiện giao dịch ở vùng giá 41.000 đồng/cp, tăng 82% trong vòng gần 3 tháng. Ước tính theo mức giá này, CII có thể thu về 184,5 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, CII sẽ giảm khối lượng cổ phiếu NBB sở hữu xuống 68,8 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 87,9%.

Trong quý 2/2021 vừa qua, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.069 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt 382 tỷ đồng tăng 46% so với quý 2/2020. 

Trong kỳ CII có 246 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí lãi vay tăng cao khiến chi phí tài chính tăng thêm 12,7%. Hoạt động liên doanh liên kết lỗ gần 12 tỷ đồng, lãi khác giảm mạnh 49% so với quý 2/2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí CII trước thuế gần 135 tỷ đồng tăng 47,5% so với cùng kỳ, chi phí thuế tăng cao nên lãi sau thuế chỉ còn 56,8 tỷ đồng giảm 45% so với cùng kỳ. 

LNST cổ đông không kiểm soát giảm mạnh nên LNST công ty mẹ đạt gần 13 tỷ đồng, vẫn tăng 44% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CII đạt 2.032 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 80% so với cùng kỳ, LNST đạt 105 tỷ đồng giảm 72,3% so với nửa đầu năm ngoái. LNST công ty mẹ là hơn 17,3 tỷ đồng tương đương EPS đạt 69 đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của CII tăng 2,4% so với đầu năm lên 30.270,6 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý hàng tồn kho tăng 15,3% so với đầu năm lên 5.400,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 3% so với đầu năm lên 5.139,5 tỷ đồng. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: