Sự kiện hot
6 tháng trước

ITA báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 292 tỷ đồng, cao nhất trong 11 năm vừa qua

Lũy kế năm 2021, ITA ghi nhận doanh thu thuần đạt 936 tỷ đồng, tăng 44%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 292 tỷ đồng, tăng 66% - mức cao nhất trong 11 năm qua. Doanh nghiệp vượt 3% kế hoạch doanh thu và 24,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận trong quý IV doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng, tăng 171%. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp đạt 132 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 9 tỷ cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2% lên 48,7%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận 18 tỷ đồng, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước được hoàn nhập 96 tỷ đồng. Chi phí bán hàng không đáng kể, chi phí quản lý giảm mạnh từ 67 tỷ về 4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp khu công nghiệp báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 118 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 8 tỷ cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2021, ITA ghi nhận doanh thu thuần đạt 936 tỷ đồng, tăng 44%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 292 tỷ đồng, tăng 66% - mức cao nhất trong 11 năm qua. Doanh nghiệp vượt 3% kế hoạch doanh thu và 24,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản đạt 13.420 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Khoản phải thu và hàng tồn kho cùng giảm nhưng tiền và tương đương tiền tăng từ 82 tỷ đồng lên 233 tỷ đồng.

ITA giảm nợ vay ngắn hạn từ 123 tỷ đồng về 23 tỷ đồng và nợ vay dài hạn từ 178 tỷ đồng về 107 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay chỉ còn khoảng 130 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: