Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

SAM Holdings chuẩn bị phát hành 15,39 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Với gần 350 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm hơn 15,39 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 4,4%, tương ứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 439 cổ phiếu mới, thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021, hoặc sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với gần 350 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm hơn 15,39 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 381,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,44 tỷ đồng về 7,3 tỷ đồng; Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 98% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 48,8 tỷ đồng lên 98,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,3 tỷ đồng so với quý III/2020 (24,1 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi bán các khoản đầu tư (22,5 tỷ đồng), tương ứng tăng 21,7 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính khác ( 66,9 tỷ đồng), tương ứng tăng 29,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngược lại, chi phí tài chính so với giai đoạn quý III/2020 của SAM giảm 12,2 tỷ đồng. Trong đó khoản chi phí tài chính khác giảm 17,7 tỷ đồng về 1,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 1.280,7 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 48,6 tỷ đồng (giảm 3,7%) và tăng 12,6 tỷ đồng (khoảng 25,8%) so với giai đoạn năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, xét thấy dòng tiền kinh doanh chính âm 821 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 361,8 tỷ đồng; dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 3856,7 tỷ đồng.

Với giá trị dòng tiền kinh doanh và đầu tư âm như vậy, SAM đã huy động dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 4928,4 tỷ đồng  để bù đắp thâm hụt, trong đó chủ yếu phát sinh từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu và tăng vay nợ.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản SAM đạt 7200,2 tỷ đồng tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn( 1.642,6 tỷ đồng), chiếm 22,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn (1.153 tỷ đồng), chiếm 16% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn (1596,1 tỷ đồng), chiếm 22,2% tổng tài sản.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: