Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

SAM Holdings huy động 250 tỷ đồng tái phiếu nhằm giá tăng quy mô hoạt động kinh doanh

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được SAM sử dụng nhằm bổ sung/gia tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) vừa mới thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được SAM sử dụng nhằm bổ sung/gia tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Số trái phiếu được phát hành trong lần này với tổng số 2.500 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 250 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Ngày phát hành dự kiến vào ngày 8/12/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật. Lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định 10,5%, kỳ tính lãi là 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Về tình hinh kinh doanh, trong quý 3/2021 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 381,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,44 tỷ đồng về 7,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 98,1%, tương ứng tăng 48,82 tỷ đồng lên 98,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50,9%, tương ứng giảm 12,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, SAM ghi nhận âm 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,38 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty có thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi bán các khoản đầu tư tăng 21,7 tỷ đồng lên 22,5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính khác tăng 29,4 tỷ đồng lên 66,9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí tài chính khác giảm 17,7 tỷ đồng về còn 1,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.280,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 90,17 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, SAM ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 820,96 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 361,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 3.856,7 tỷ đồng.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: