Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "nhiệm vụ phát triển KT-XH 2023"

3 tháng trước

Xã Nghĩa Trung nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH 2023

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch năm 2023, xã Nghĩa Trung xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

3 tháng trước

Xã Nghĩa Trung nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH 2023

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch năm 2023, xã Nghĩa Trung xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.