Sự kiện hot
Tag
5 kết quả

Tin tức về "Tổng CTCP Bảo Minh"

khoảng 1 năm trước

Bảo Minh (BMI): Tăng trưởng ổn định

Theo SBS, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí Bảo hiểm gốc và nhận Tái bảo hiểm đạt 2,832.2 tỷ, tăng trưởng 14.54% so với cùng kỳ; doanh thu đầu tư bao gồm CLTG trong kỳ đạt 122.3 tỷ, đạt 88.68% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 171.4 tỷ, đạt 50.42% kế hoạch cả năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, và tăng 15% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

Bảo Minh (BMI): Tăng trưởng ổn định

Theo SBS, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí Bảo hiểm gốc và nhận Tái bảo hiểm đạt 2,832.2 tỷ, tăng trưởng 14.54% so với cùng kỳ; doanh thu đầu tư bao gồm CLTG trong kỳ đạt 122.3 tỷ, đạt 88.68% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 171.4 tỷ, đạt 50.42% kế hoạch cả năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, và tăng 15% so với cùng kỳ.

3 năm trước

Cập nhật cổ phiếu BMI: Doanh thu khá ổn định bất chấp các thách thức

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) hợp nhất 2020 với doanh thu phí bảo hiểm gộp đạt 4,6 nghìn tỷ đồng ( tăng 6,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) 193 tỷ đồng (tăng 6,2% so với cùng kỳ).

khoảng 1 năm trước

Bảo Minh (BMI): Tăng trưởng ổn định nhưng thiếu sự đột phá

Theo CSI, Bảo Minh luôn giữ thị phần lớn trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với kết quả kinh doanh khả quan so với các doanh nghiệp có thị phần lớn khác tính đến quý 3/2022.

khoảng 1 năm trước

Bảo Minh (BMI): Tăng trưởng ổn định nhưng thiếu sự đột phá

Theo CSI, Bảo Minh luôn giữ thị phần lớn trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với kết quả kinh doanh khả quan so với các doanh nghiệp có thị phần lớn khác tính đến quý 3/2022.