Sự kiện hot
12 tháng trước

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng, lòng dân

“Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"”, đó là nội dung được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cũng là nội dung được nói đến nhiều trong dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Như nhiều ý kiến nhận định, việc Đảng ta bổ sung, đề ra chủ trương thể chế hóa, cụ thể hóa phương châm này là rất đúng đắn, phù hợp cả về lý luận và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Mùa Xuân năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử 91 năm qua, với 13 kỳ Đại hội, Đảng luôn hòa cùng hơi thở và mạch sống của Nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời kỳ mới, thời kỳ của hội nhập mạnh mẽ, Nhân dân tin tưởng, Đảng tiếp tục vững vàng lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ một nước nghèo đói, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.… Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

Những thành quả có được ấy là minh chứng rõ ràng nhất về năng lực lãnh đạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân. Tại Đại hội XIII vừa qua, quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng củaNhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu” tiếp tục được nhấn mạnh. Để từ đó, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Đồng thời, cùng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, yếu tố “dân thụ hưởng” cũng được bổ sung. Bởi cái đích cuối cùng và cũng là thước đo hiệu quả của mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đó còn là những thành quả mà Nhân dân được thụ hưởng. Đây cũng là nội dung được Đảng bổ sung vào Văn kiện Đại hội lần thứ XIII. Nhiều ý kiến cho rằng không chỉ là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn mà còn là bước tiến mới trong phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, đề cao và phát huy hơn nữa vai trò quyết định để người dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển. Nhân dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và cách nguồn lực trong tiến trình hiện thực hóa đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng vào cuộc sống.

Một mùa Xuân mới lại đến cùng dấu mốc 91 năm của Đảng, cả nước cũng đang sống trong không khí phấn khởi bởi thành công của Đại hội XIII của Đảng. Chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhưng khi “ý Đảng, lòng Dân” hòa quyện, niềm tin của người dân với Đảng được củng cố, dâng cao, những khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Bởi thế, người dân tin tưởng, sau Đại hội XIII của Đảng, những phương châm này sẽ được thể chế hóa bằng cơ chế, pháp luật, chính sách và vận hành trơn tru, nền nếp, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hà Bình

Theo Kinh tế & Đô thị

Từ khóa: