Sự kiện hot
2 năm trước

Xây lắp Điện I báo lãi 764 tỷ đồng trong năm 2021

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.812,94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 764,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,9% và 40,4% so với thực hiện trong năm 2020.

CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2021.

Cụ thể, riêng quý IV doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt đạt 2.145,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 185,95 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,2% lên 18,6%.

Lợi nhuận gộp tăng 21,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 71,31 tỷ đồng lên 399,95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 116%, tương ứng tăng thêm 73,77 tỷ đồng lên 137,39 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 34,7%, tương ứng giảm 41,32 tỷ đồng về 77,65 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 27,55 tỷ đồng về lỗ 12,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.812,94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 764,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,9% và 40,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản PC1 ghi nhận tăng 75,3% so với đầu năm lên 18.796,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 10.257 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.139,7 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 140,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 5.279,4 tỷ đồng lên 9.037,1 tỷ đồng và chiếm 48,1% tổng nguồn vốn.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: