Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Xây lắp Điện I phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và cổ phiếu quỹ

Doanh nghiệp dự kiến chào bán toàn bộ 432 cổ phiếu quỹ và phát hành mới 5.735.631 cổ phiếu ESOP. Cùng với đó, công ty sẽ phát hành thêm 38,2 triệu cổ phiếu mới để trả cổ năm 2020

CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE) vừa thông qua Nghỉ quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán toàn bộ 432 cổ phiếu quỹ và phát hành mới 5.735.631 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 3% tổng số cổ phiếu lưu hành cho cán bộ nhân viên. Giá phát hành ESOP dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển 2 năm kể từ ngày phát hành và thời gian dự kiến là trong quý III- IV/2021.

Ngoài ra, công ty sẽ phát hành thêm 38,2 triệu cổ phiếu mới để trả cổ năm 2020. Tỷ lệ thực hiện 20% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tính tới 31/12/2020 và thời gian dự kiến là trong quý III – IV/2021.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.991,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 155,4% và 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 25,5% về còn 8,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 16,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 48,2 tỷ đồng về 250,6 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính giảm thêm 5,14 tỷ đồng về âm 62,7 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 36,4 tỷ đồng lên 38,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 13,5 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.539,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,7% và 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 878,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 163,3 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PC1 tăng 40,2% so với đầu năm lên 15.036,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 3.838,8 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.640,4 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.601,3 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.261 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Hàng tồn kho tăng 72,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 531,4 tỷ đồng lên 1.261 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,2% so với đầu năm, tương ứng tăng 211,5 tỷ đồng lên 3.601,3 tỷ đồng. Được biết, đây chính là hai khoản mục tăng mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: