Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Nội: Tăng cường quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại trên nền tảng số

Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, UBDN TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3445 /UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Những khó khăn thách thức trong quản lý thuế đối với hoạt động Thương mại  điện tử - MVietQ

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 889/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo các cơ quan thuế trên địa bàn tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách thuế đến người nộp thuế có phát sinh hoạt động kinh doanh TMĐT, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đảm bảo người nộp thuế nắm bắt và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế bám sát chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT (bao gồm ngành nghề kinh doanh đối với hoạt động TMĐT) nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của các cá nhân trên Sàn giao dịch TMĐT; phối hợp với cơ quan thuế trong việc chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách thuế đến người nộp thuế có phát sinh hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn để người nộp thuế biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, các trang mạng xã hội để rà soát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có hoạt động kinh doanh TMĐT theo đề nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: