Sự kiện hot
4 tháng trước

Haxaco (HAX) báo lãi quý I/2022 đạt 54 tỷ đồng

Nợ vay ngắn hạn của công ty tăng từ 195,6 tỷ đồng lên 306,3 tỷ đồng, nợ vay dài hạn đạt 180 tỷ đồng với toàn bộ là dự nợ trái phiếu. Như vậy, dư nợ tài chính của công ty đạt 486,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ trước.

Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã HAX – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 ghi nhận doanh thu tăng 15,7% so với cùng kỳ lên 1.661,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 2,4% so với cùng kỳ về chỉ còn 54,21 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8% về chỉ còn 6,4%.

Trong kỳ, giá vốn tăng nhẹ khiến cho lợi nhuận gộp giảm 4,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,35 tỷ đồng về 106,28 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,4%, tương ứng tăng thêm 4,34 tỷ đồng lên 46,22 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 86,7%, tương ứng tăng thêm 4,29 tỷ đồng lên 9,24 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của HAX tăng 14,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 190,4 tỷ đồng lên 1.467,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 582,4 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 310 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 296,6 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 225,1 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Về nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn của công ty tăng từ 195,6 tỷ đồng lên 306,3 tỷ đồng, nợ vay dài hạn đạt 180 tỷ đồng với toàn bộ là dự nợ trái phiếu. Như vậy, dư nợ tài chính của công ty đạt 486,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ trước. 

Người mua trả tiền trước, chủ yếu là các khoản ứng trước tiền mua xe ô tô và dịch vụ sửa chữa, giảm từ 287 tỷ đồng xuống 131 tỷ đồng.

Tại cuộc họp ĐHCĐ năm nay, HĐQT Haxaco đưa ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 212 tỷ đồng, tăng gần 4% so với thực hiện năm trước. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 70,5 tỷ đồng, đạt 33,25% kế hoạch.

Nhìn lại 2021, hoạt động kinh doanh bị đóng băng trong quý III dẫn đến khoản lỗ lớn nhưng sự phục hồi mạnh vào quý IV giúp đơn vị vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu công ty mẹ đạt 5.238 tỷ đồng, giảm 6,4% so với 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng gần 30%. Doanh thu hợp nhất 5.551 tỷ đồng, tương đương năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 28% ở mức 160 tỷ đồng. Với kết quả này, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, gồm 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Hà Lan
Theo KTDU

Từ khóa: