Sự kiện hot
2 năm trước

HHS phát hành hơn 40 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 46,7 triệu cổ phiếu để thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

CTCP Đầu tư dịch vụ Huy Hoàng (mã chứng khoán HHS - sàn HOSE) thông báo ngày 23/12 sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2020 và chia cổ phiếu thưởng.

Với phương án chia cổ tức, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 33 triệu cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 25:3 cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 330 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020 trên BCTC tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Bên cạnh đó, HHS sẽ phát hành 13,7 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 137 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên BCTC tại ngày 31/12/2020.

Trong quý 3/2021, HHS ghi nhận doanh thu thuần đạt 61 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ ở mức 140 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn hàng bán trong kỳ đã được tiết giảm từ 140 tỷ đồng xuống còn 61 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp doanh nghiệp vẫn ghi nhận sụt giảm 20% xuống còn 7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí trong kỳ doanh nghiệp báo lãi sau thuế 32,5 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2021, doanh thu của Hoàng Huy giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 349 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 43% xuống còn 141 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 4,5% so với hồi đầu năm lên 4.105,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 56% xuống còn hơn 62,8 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20% lên 313 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 102,2% lên 210,7 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 16,6% lên 253,3 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: