Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Intresco phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Với hơn 79 triệu cổ phần đang lưu hành, Intresco sẽ phát hành thêm 7,9 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 870 tỷ đồng.

Đầu tư – Kinh doanh Nhà (Intresco – HoSE: ITC) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Thời gian đăng ký cuối cùng vào ngày 23/11. 

Với hơn 79 triệu cổ phần đang lưu hành, Intresco sẽ phát hành thêm 7,9 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 870 tỷ đồng. 

Thời gian trả cổ tức trong quý III-IV. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán (gần 155 tỷ đồng). Ngoài ra công ty còn hơn 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 3 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu và gần 749 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 107,51 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm đến 57% đã giúp cho ITC ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 57,8% đạt mức 68,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của ITC đạt 353,76 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 355,33 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 140,27 tỷ đồng, tăng mạnh trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 97,46 tỷ đồng).

Trong kỳ chi phí lãi vay tăng mạnh cho cả quý 3 và 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) quý 3 giảm tương đối. nhưng 9 tháng đầu năm vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần quý 3/2021 đạt 48,68 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 3/2020,  lợi nhuận sau thuế  đạt 44,071 tỷ đồng, tăng 42% so với quý 3/2020.

Lũy  kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 77,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 62,3 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 120 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm ITC đã hoàn thành 64,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: