Sự kiện hot
7 năm trước

Không để dân khiếu kiện vượt cấp, đông người dịp Đại hội Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong thời gian từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ XII, không để người dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, lên Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có các vấn đề phức tạp xảy ra, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng chủ động giải quyết.


Thanh tra Chính phủ đối thoại với công dân có đơn thư khiếu nại kéo dài tại Bình Thuận. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016, tổ chức sáng 5/1, tại Hà Nội.

Quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước. Ngành thanh tra cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội và tập trung phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2016; tập trung theo hướng tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực quản lý; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả thực hiện sau thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra; thẩm định, công khai kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; nâng cao tỷ lệ thu hồi sau thanh tra.

Bên cạnh đó, ngành thanh tra cần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo gắn với kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngành tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về khiếu nại, tố cáo.

Các bộ trưởng, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, tỉnh, xã, phường cần đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đó là nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng nêu rõ cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để thực hiện tốt việc này đồng thời tăng cường phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam để bảo vệ tốt quyền, lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự tin tưởng, yên tâm của nhân dân. Các địa phương cần đặc biệt chú trọng đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để có thể giải quyết tận gốc vấn đề này.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành thanh tra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, bởi đây là nhiệm vụ khó khăn, cần phải kiên trì, bền bỉ và quyết liệt để tạo sự chuyển biến tích cực và mang lại niềm tin trong nhân dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngành tập trung hoàn thành Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, rút kinh nghiệm để có các giải pháp đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn tiếp theo; đẩy mạnh việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tin báo tố giác hành vi tham nhũng; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đặc biệt là vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên, công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát hiện vi phạm hơn 97.400 tỷ đồng

Năm qua, toàn ngành đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, lực lượng thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm trên 97.420 tỷ đồng, gần 16.500ha đất; trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 82.100 tỷ đồng và 6.70ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý gần 15.320 tỷ đồng, trên 9.740ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.683 tập thể; ban hành 161.633 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 11.460 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 67 vụ, 74 đối tượng.

Bên cạnh đó, toàn ngành đôn đốc 3.365 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi 2.825,5/4.845 tỷ đồng (đạt 58,3%); 7.141/10.038 ha đất (đạt 71%), đôn đốc xử lý 688 tập thể, 1.619 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 40 vụ, 133 đối tượng.

Trong công tác tiếp công dân, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 385.526 lượt công dân (giảm 1,5% so với năm 2014) với 188.340 vụ việc; có 5.174 đoàn đông người (tăng 6,2%); tiếp nhận, xử lý 252.108 đơn thư; có 41.782 đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết 26.870/32.050 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84%.

Chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế như chất lượng một số kết luận thanh tra còn chưa cao; không ít cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra; kết quả phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng vẫn còn thấp.

Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; việc triển khai Luật tiếp công dân ở một số địa phương còn chậm, một số thủ trưởng cơ quan nhà nước chưa trực tiếp tiếp công dân theo quy định. Việc phát hiện hành vi tham nhũng còn yếu, số vụ việc tham nhũng ngành thanh tra phát hiện tuy đã tăng nhưng còn ít so với thực tế; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chưa cao; việc nắm bắt thông tin về quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế nhất định...

Năm 2016, ngành thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực quản lý; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra lại theo đúng quy định pháp luật; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm an ninh, trật tự nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Đồng thời, toàn ngành sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản do tham nhũng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành...

Phúc Hằng
theo Vietnam+

Từ khóa: