Sự kiện hot
2 năm trước

Licogi 16 báo lãi năm 2021 đạt 183 tỷ đồng, giảm 41%

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.120,11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 41,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán LCG - sàn HOSE ) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2021.

Cụ thể, trong riêng quý IV doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 470,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,07 tỷ đồng, lần lượt giảm 62,7% và 83,9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp tăng thêm 106,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 79,29 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 97,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 329,61 tỷ đồng về 8,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 81,1%, tương ứng giảm 101,56 tỷ đồng về 23,65 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 79,6%, tương ứng giảm 99,67 tỷ đồng về 25,54 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.120,11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 41,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Doanh nghiệp cho biết, trong năm 2020 ghi nhận lãi chuyển nhượng khoản đầu tư 309,8 tỷ đồng nhưng sang năm 2021 không ghi nhận, chính vì vậy doanh thu tài chính giảm mạnh trong năm 2021, cũng như trong quý IV/2021.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của LCG giảm 5% so với đầu năm về 5.828,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.248,8 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.247,9 tỷ đồng, chiếm 21,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 844,4 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 702,8 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản.

Trong năm 2021, LCG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính Công ty chỉ hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: