Sự kiện hot
5 tháng trước

Hà Nam phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022

UBND tỉnh Hà Nam vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 nhằm đảm bảo sự phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở xác định trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Hà Nam điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 - Nhịp sống kinh tế  Việt Nam & Thế giới

Theo đó, tỉnh Hà Nam điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở, cụ thể: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2022 là 26,7 m2/người. Trong đó, đô thị: 33 m2/người, nông thôn 24,1 m2/người.

Rà soát, bổ sung danh mục dự án, vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở ưu tiên đầu tư trong năm 2022 và bổ sung vị trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội, vị trí quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và bổ sung một số giải pháp thực hiện, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, bổ sung các nhiệm vui giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện công tác quản lý phát triển nhà ở trong năm 2022, đặc biệt đối với công tác phát triển nhà ở cho người có công và người nghèo theo các chương trình mục tiêu của Chính Phủ cho giai đoạn 2021-2025.

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành, thực hiện Quyết đinh này.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: