Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Nội: Dành 437.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn khoảng 437.000 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến cần 437.000 tỷ đồng để xây nhà ở | VTV.VN

Theo đó, tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 khoảng 437.000 tỷ đồng; trong đó, vốn xây dựng nhà ở thương mại khoảng 250.000 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ do dân tự xây khoảng 65.000 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở tái định cư khoảng 9.500 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn có khoảng 5.800 tỷ đồng vốn ngân sách, trong đó, khoảng 283 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội; khoảng 223,9 tỷ đồng để hoàn thành và điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3 thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê, chuẩn bị đầu tư hạng mục nhà A4 thành nhà ở xã hội cho thuê tại dự án này; khoảng 47,5 tỷ đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư đối với 5 khu nhà ở xã hội tập trung và 2 dự án nhà ở công nhân.

Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 0,555 triệu mét vuông sàn nhà ở.

Về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,73 triệu mét vuông sàn nhà ở. Tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị bảo đảm tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án. Đồng thời, triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp), các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

Về nhà ở riêng lẻ, thành phố Hà Nội phát triển mới khoảng 22,5 triệu mét vuông sàn (khoảng 4,5 triệu mét vuông sàn/năm).

Thành phố phấn đấu phát triển nhà ở bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở xác định tại Kế hoạch này; định kỳ cập nhật điều chỉnh số lượng dự án phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đưa ra nhiều giải pháp như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở; thực hiện cập nhật, điều chỉnh kế hoạch theo quy định đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở toàn thành phố; quản lý danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong kế hoạch phát triển nhà ở thành phố 5 năm và hàng năm làm cơ sở để chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư. Xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển các loại hình nhà ở (nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, tạm cư...).

UBND thành phố yêu cầu các cấp tuân thủ kế hoạch phát triển nhà ở trong quản lý phát triển nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có nhà ở từ giai đoạn lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, chủ trương đến khi sản phẩm nhà ở được phép kinh doanh để kiểm soát, điều tiết đảm bảo cân đối cung - cầu nhà ở nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở đã đề ra. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về nhà ở của các cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở cấp thành phố và cấp huyện.

Thành phố sẽ nghiên cứu, xây dựng quy định việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sau đầu tư đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở; có cơ chế, chính sách để kiểm soát, cũng như tạo điều kiện cho việc phát triển đồng bộ các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố.

Tiến Hoàng/KTDU
Theo kinhtedouong.vn

Từ khóa: