Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hải Dương đấu giá 76 lô đất với giá khởi điểm 9 triệu/m2

UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt 76 lô đất với giá khởi điểm từ 9 triệu/m2 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân xây dựng nhà ở tại hai khu dân cư trên địa bàn thành phố Chí Linh.

Hải Dương phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 – Nhà đất  Hải Dương

Cụ thể, 31 lô tại Khu dân cư Vĩnh Đại, phường Văn Đức (Con Nhạn 1, giai đoạn 2). Trong đó, lô số 2 (gồm 1 lô đất), diện tích 195m2; giá khởi điểm là 9 triệu đồng/m2. Lô số 12, lô số 13; lô số 31 và lô số 64 (gồm 4 lô đất), diện tích 644m2; giá khởi điểm là 9 triệu đồng/m2.

Từ lô 32 đến lô 44; từ lô 51 đến lô 63 (gồm 26 lô đất), diện tích 4.992m2; giá khởi điểm là 7 triệu đồng/m2.

Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

12 lô tại Điểm dân cư số 3 Đông Xá, phường Văn Đức (lần 1). Trong đó, từ lô số 1 đến lô số 12 (gồm 12 lô đất), diện tích 2.397,8m2 ; giá khởi điểm là: 5,3 triệu đồng/m2.

Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

24 lô đất tại Điểm dân cư số 1 Đông Xá, phường Văn Đức (lần 1). Cụ thể, từ lô số 25 đến lô số 48 (gồm 24 lô đất), diện tích 4.905,3m2; giá khởi điểm là 5,3 triệu đồng/m2.

Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Toàn bộ số tiền sử dụng đất thu được sau khi nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có), số còn lại yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Chí Linh có trách nhiệm: Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các công việc khác có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định của pháp luật; sau khi tổ chức đấu giá, yêu cầu báo cáo kết quả trúng đấu giá về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức việc thu nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng các quy định hiện hành. Sở Tài chính và các Sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: