Sự kiện hot
2 năm trước

IDV chia cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Doanh nghiệp sẽ trả cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng và tạm ứng 5% cho năm 2021, 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian thực hiện 4/1/2022.

Công ty Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng.

Thời gian thực hiện 4/1/2022, đồng thời, đơn vị dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 8/1/2022, địa điểm tại trụ sở công ty.

Năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 220 tỷ đồng, tăng 35% và thực hiện 83% kế hoạch năm; lãi sau thuế 210 tỷ đồng, tăng 114% và vượt 39% kế hoạch năm. Theo đó, HĐQT trình và được cổ đông thông qua phương án trả cổ tức tỷ lệ 20% tiền mặt và 15% cổ phiếu, đơn vị đã trả cổ tức tiền đợt 1 tỷ lệ 10% vào cuối năm 2020 và cổ tức cổ phiếu 15% trong quý III.

Năm 2021 (niên độ từ 1/10/2020-30/9/2021), công ty bất động sản khu công nghiệp ghi nhận doanh thu 121 tỷ đồng, giảm 45%; doanh thu tài chính tăng từ 41 tỷ lên 62 tỷ đồng, lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết giảm từ 65 tỷ về 35 tỷ đồng. Theo đó, lãi sau thuế 155,6 tỷ đồng, giảm 26% so với niên độ trước và vượt 15,2% kế hoạch năm.

Nguyên nhân được IDV lý giải là khoản lãi trong công ty liên doanh từ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đồng Văn III tỉnh Hà Nam giảm so với năm trước.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: