Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Xây lắp điện 1 (PC1) bị xử phạt và truy thu hơn 3,7 tỷ đồng

Trong văn bản có nêu, PC1 chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT khấu trừ đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Tổng số tiền  PC 1 phải nộp là hơn 3,7 tỷ đồng

Ngày 24/9, Cục thuế Thành phố Hà Nội quyết định Số 36329/QĐ-CTHN-TTKT10-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán PC1 - sàn HOSE). 

Theo đó, Công ty bị truy thu tiền thuế nộp thiếu là 2.698.495.119 đồng (trong đó, 149,3 triệu đồng thuế GTGT và 2,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp); tiền chậm nộp là 479.636.948 đồng; tiền phạt hành chính là 540.699.024 đồng. Như vậy, tổng số tiền phải nộp là hơn 3,7 tỷ đồng.

Trong văn bản có nêu, PC1 chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT khấu trừ đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Về thuế Thu nhập doanh nghiệp, Công ty hạch toán chi phí lãi vay vượt mức khống chế quy định của Chính phủ, hạch toán thu nhập chịu thuế các hoạt động ưu đãi, miễn thuế không đúng quy định, chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí khấu hao không đúng quy định, chi phí quản lý doanh nghiệp của các hóa đơn có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.

Trong quý 2/2021 vừa qua, PC 1 ghi nhận doanh thu đạt 2.991,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 155,4% và 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 25,5% về còn 8,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 16,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 48,2 tỷ đồng về 250,6 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính giảm thêm 5,14 tỷ đồng về âm 62,7 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 36,4 tỷ đồng lên 38,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 13,5 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến từ công ty liên doanh, liên kết và lợi nhuận khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.539,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,7% và 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PC1 tăng 40,2% so với đầu năm lên 15.036,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 3.838,8 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.640,4 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.601,3 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.261 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 878,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 163,3 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: