Sự kiện hot
5 tháng trước

Chứng khoán VIX chuẩn bị chào bán gần 275 triệu cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 09/03/2022 đến ngày 22/03/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022.

CTCP Chứng khoán VIX (VIX – sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu vào ngày 25/2.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm gần 274,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá cổ phiếu phát hành là 15.000 đồng/cp. 

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 09/03/2022 đến ngày 22/03/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022.

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành, Chứng khoán VIX sẽ dùng gần 2.060 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và gần 2.060 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Trong quý IV/2021, VIX ghi nhận tổng doanh thu 313 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 149 tỷ đồng, tăng 140%; chênh lệch đánh giá lại các TSTC lỗ 56 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 100 tỷ); lãi từ cho vay gấp 4,5 lần, doanh thu môi giới gấp 4,5 lần.

Chi phí hoạt động cũng tăng đáng kể 84% lên 92 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 220% lên 18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý IV ghi nhận 162 tỷ đồng, tăng 22%.

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu đạt 1.570 tỷ đồng, gấp 2,1 lần; lợi nhuận 736 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Chứng khoán VIX thực hiện vượt 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Tại thời điểm cuối năm, tổng dự nợ cho vay của VIX đạt 2.990 tỷ đồng, tỷ lệ dự nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 80%.

Vào cuối năm 2021, Chứng khoán VIX công bố triển khai phương án chào bán gần 274,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 2.746 tỷ đồng lên 5.492 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: