8 tháng trước

ABBank xin ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

Thời gian chốt danh sách là 12 giờ ngày 30/12/2017.

Ngân hàng TMCP An Bình (Ảnh: ABBank)

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), ngân hàng sẽ chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022. Đồng thời ứng cử hoặc đề cử nhân sự vào các chức danh trên.

Thời gian chốt danh sách là 12 giờ ngày 30/12/2017.

Sau ngày chốt danh sách, ABBank sẽ gửi thư thông báo, phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo mẫu biểu về danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 cho các cổ đông.

Tính đến hết 30/9/2017, ABBank có tổng tài sản đạt 81.105 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 44.219 tỷ đồng, tăng 11,1%, tiền gửi khách hàng đạt 55.197 tỷ đồng, tăng 7,1%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt gần 425 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 490 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 9%.

Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 9 là 2,96% sát mức quy định của Ngân hàng Nhà nước, đầu năm tỷ lệ này chỉ ở mức 2,56%.

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: