7 năm trước

Cấm ngân hàng gửi tiền ở ngân hàng khác

Theo thông tư, các NH không được gửi tiền ở NH khác. NH được cho vay, đi vay nhằm bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, khả năng chi trả và cân đối vốn trong ngắn hạn.

Theo thông tư, các NH không được gửi tiền ở NH khác. NH được cho vay, đi vay nhằm bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, khả năng chi trả và cân đối vốn trong ngắn hạn.

Giao dịch vay phải lập thành hợp đồng. Thời hạn vay là dưới một năm. Theo quy chế hiện hành thì các NH được vay ngắn hạn (dưới một năm), trung hạn (1-5 năm) lẫn dài hạn (trên năm năm).

Thông tư cũng quy định: Các NH tự thỏa thuận lãi suất vay với nhau. Trường hợp có diễn biến bất thường thì NHNN quy định lãi suất cho vay liên NH.

Trong thông cáo ngày 19/6, NHNN cho rằng các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trên cơ sở công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn trong hoạt động vay. NHNN cấm thỏa thuận lãi suất liên ngân hàng nếu có diễn biến bất thường

Cụ thể, Thông tư mới quy định, để tham gia cho vay, đi vay và mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá, các tổ chức phải có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, có đội ngũ cán bộ trình độ, quy trình quản lý rủi ro và không bị Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện hoạt động cho vay, đi vay, mua ván có kỳ hạn giấy tờ có giá trên thị trường liên ngân hàng.

Đặc biệt, tổ chức phải không có các khoản nợ quá hạn đối với các giao dịch liên ngân hàng từ 10 ngày trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch (đối với bên đi vay).

Thời gian giao dịch theo quy định là dưới 1 năm. Hoạt động chỉ được thực hiện thông qua trụ sở chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và được dùng để bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, khả năng chi trả và cân đối vốn trong ngắn hạn.

Lãi suất cho vay, mua, bán giấy tờ có giá sẽ do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự thỏa thuận, nhưng trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay liên ngân hàng để các tổ chức thực hiện.

Theo Vietnamnet

Từ khóa: