khoảng 1 tháng trước

Hà Nội: Thị xã Sơn Tây phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Chiều 26/11, tại cuộc họp Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Thị xã Sơn Tây đã báo cáo tổng kết thực hiện chương trình số 04 Ctr/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo đó, đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với việc nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của phát triển văn hóa con người trong sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã thành lập ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 04- CTr/TU thị xã.

UBND thị xã Sơn Tây thực hiện xây dựng kế hoạch công tác chuyên đề về phát triển văn hóa - xã hội. Trong đó, cụ thể hóa các mục tiêu của chương trình cho sát nhập với điều kiện của địa phương. Ưu tiên tập trung nguồn lực, tăng cường đầu tư, huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phát triển văn hóa, đào tạo, bồi dưỡng con người. Thị ủy HĐND - UBND Thị xã ban hành 56 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với chương trình số 04-CTr/TU.

Lãnh đạo Thị xã Sơn Tây báo cáo tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.
Lãnh đạo Thị xã Sơn Tây báo cáo tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ban ngành, thị xã Sơn Tây đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Theo đó, về lĩnh vực văn hóa - thể thao được hoàn thiện hệ thống thể chế cơ sở, luôn được quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.

Sơn Tây cũng đặc biệt quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Cùng với đó, thị xã thực hiện đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Đặc biệt, thị xã Sơn Tây quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ ở Đường Lâm, tu bổ, tu tạo di tích đền thờ, miếu, giếng và nhà cổ. Nhằm phát triển du lịch là một ngành mũi nhọn theo hướng bền vững, thị xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch số 309/KH- UBND, về “Phát triển du lịch thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2020”.

Về phát triển sự nghiệp Giáo dục đào tạo, thị xã tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 31- CTr/TU ngày 14/03/2014 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trang thiết bị kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, phổ cập giáo dục tăng rõ rệt, công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được phát huy.

Đối với phát triển Khoa học - Công nghệ, thị xã Sơn Tây đã thực hiện tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. UBND thị xã Sơn Tây chu trì nghiên cứu 2 đề tài khoa học cấp thành phố về tuyển chọn nguồn gen Gà Mía và phát triển sản xuất cây măng tây trên địa bàn thị xã.

Về phát triển công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội, hệ thống y tế của thị xã được củng cố và hoàn thiện: 100% xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 100% chỉ tiêu Chương trình đề ra. Mạng lưới y tế rộng, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,5% vượt chỉ tiêu Chương trình đề ra. Hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe được chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và tuân thủ các quy định. An sinh xã hội được thị xã thực hiện đầy đủ, kịp thời đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, đối với các hộ nghèo...

Nhằm khôi phục, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức trong quan hệ ứng xử, phù hợp với yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị. Đảng bộ, chính quyền thị xã Sơn Tây đã tích cực chỉ đạo, thực hiện các giải pháp xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội.

Với việc quan tâm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành phong trào thi đua trên địa phương. Quan tâm đến vấn đề tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các hộ dân. Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa có những bước phát triển mạnh và có hiệu quả. Đồng thời, thị xã tích cực triển khai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội nhằm thực hiện tốt hơn Chủ trương thành ủy thành phố đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của thị xã Sơn Tây là thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Thị xã Sơn Tây đã và đang tiếp tục hoàn thiện Chủ trương đề ra, bằng những kết quả đã đạt được, đây cũng được coi là động lực giúp thị xã phát triển trong những kế hoạch sắp tới.

Quang Thành
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: