Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Nghệ An: Yêu cầu rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công 2025

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025, bố trí cho các nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, nhiệm vụ.

Theo đó, tại Văn bản số 4631/UBND-KT ngày 05/6, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, cũng như rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Việc đầu tư, bố trí nguồn vốn hợp lý giúp tình hình kinh tế- xã hội Nghệ An phát triển

Với kế hoạch thực hiện đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan đánh giá lại những kết quả đạt được trong việc đầu tư đến tình hình kinh tế, xã hội cũng như tính khả thi của dự án. Đông thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại để đưa ra hướng giải quyết nhằm triển khai được hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, đưa ra kế hoạch bố trí vốn nhà nước năm 2025 đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các văn bản có liên quan.

Tỉnh yêu cầu, việc xây dựng kế hoạch phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, nhiệm vụ; bảo đảm phân bổ, giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2024.

Đối với vốn nước ngoài, ngoài tuân thủ các quy định Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan, việc bố trí kế hoạch phải phù hợp với nội dung của Hiệp định, cam kết với nhà tài trợ... 

Danh mục dự án đề xuất phải thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc danh mục dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT.

Việc bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);những dự án chuyển tiếp mà quá thời hạn cần được bố trí đủ vốn để thực hiện…

Tỉnh Nghệ An yêu cầu giải ngân cách dự án ưu tiên trước lúc đó mới đến các dự án mới để tránh tình trạng làm ảnh hưởng các dự án trọng điểm làm chậm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Diễm Phước

Theo KT&ĐU

Từ khóa: