Sự kiện hot
3 tháng trước

Quảng Bình: Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí NTM trong năm 2024 - 2025

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong 2 năm 2024 - 2025.

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.
 

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 629/UBND-KT, thống nhất danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2024 - 2025 theo đề xuất của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Cụ thể, số xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2024 có 9 xã (Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy; Phúc Trạch, Xuân Trạch, huyện Bố Trạch; Quảng Kim, huyện Quảng Trạch; Kim Hóa, Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa; Yên Hóa, Hồng Hóa, Minh Hóa, huyện Minh Hóa). Năm 2025 là 6 xã (Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy; Trường Xuân, huyện Quảng Ninh; Liên Trạch, Hưng Trạch, huyện Bố Trạch; Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa; Hóa Sơn, huyện Minh Hóa).

Số xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 có 12 xã (Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy; Võ Ninh, Lương Ninh, Hải Ninh, Vĩnh Ninh, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh; Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa). Năm 2025 gồm 9 xã (Liên Thủy, huyện Lệ Thủy; Xuân Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh; Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn; Quảng Phương, Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024 là 3 xã (Bắc Trạch, huyện Bố Trạch; Đức Ninh, Quảng Phú, thành phố Đồng Hới). Năm 2025 là 4 xã (Mai Thủy, Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy; Võ Ninh, huyện Quảng Ninh; Thanh Trạch, huyện Bố Trạch).

Ngoài các xã đã đăng ký, UBND tỉnh Quảng Bình giao các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh khẩn trương rà soát, đăng ký thêm các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2024 - 2025. Cụ thể, đối với xã NTM, giao UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, Minh Hóa rà soát, đăng ký thêm 1 xã/đơn vị. Đối với xã nông thôn mới nâng cao, giao UBND các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch và UBND thị xã Ba Đồn rà soát, đăng ký thêm 2 xã/đơn vị; UBND các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa rà soát, đăng ký thêm 1 xã/đơn vị. Đối với xã NTM kiểu mẫu, giao UBND các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch rà soát, đăng ký thêm 2 xã/đơn vị; UBND các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và UBND thành phố Đồng Hới rà soát, đăng ký thêm 1 xã/đơn vị.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở được giao chỉ đạo các xã có trách nhiệm phối hợp với đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí để đạt xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

Bùi Tuấn

Theo  KT&ĐU

Từ khóa: