10 tháng trước

Sacombank xin ý kiến trích thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch, 'cởi' giới hạn số lượng Phó Chủ tịch trong HĐQT

Sacombank quyết tâm đổi mã chứng khoán STB thành SCM, chuyển sàn, theo đuổi định hướng, chiến lược Công khai - Minh, phát triển An toàn - Hiệu quả - Bền vững!

Theo tài liệu gửi cổ đông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank - Mã: STB), Ngân hàng tiến hành lấy ý kiến về một số vấn đề nổi cộm.

Sacombank quyết tâm đổi mã chứng khoán, chuyển sàn niêm yết

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank xin ý kiến cổ đông về việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 (kế hoạch giao trong năm nay là 585 tỷ đồng), để thưởng cho tập thể cán bộ nhân viên Sacombank.

Ngân hàng cho hay, việc này nhằm khuyến khích tập thể cán bộ nhân viên Sacombank ra sức phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu năm 2017 do đại hội đồng cổ đông giao và tạo đà phát triển trong năm 2018.

Đối với việc thay đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM, Sacombank lấy ý kiến cổ đông. Đồng thời thông qua các bước công việc dự kiến thực hiện liên quan đến thủ tục thay đổi mã chứng khoán gồm: Hủy đăng ký niêm yết chứng khoán STB trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE); hủy đăng ký chứng khoán STB tại Trung tâm lưu ý chứng khoán Việt Nam (VSD); đăng ký chứng khoán SCM tại VSD và đăng ký niêm yết chứng khoán SCM trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Văn bản lấy ý kiến của Sacombank ghi nhận, những năm gần đây, hoạt động của Sacombank có nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến lòng tin của khách hàng, nhà đầu tư và cổ đông.

Để khẳng định niềm tin, sức mạnh của Sacombank trong thời kỳ mới theo định hướng, chiến lược Công khai - Minh bạch nhằm đạt mục tiêu phát triển An toàn - Hiệu quả - Bền vững, mang lại thịnh vượng, an tâm cho nhà đầu tư và hàng vạn cổ đông. Qua đó, HĐQT trình kế hoạch thay đổi mã chứng khoán như trên.

Ngoài các công việc dự kiến thực hiện, Sacombank xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lập hồ sơ liên quan đến việc thay đổi mã chứng khoán, trình cơ quan chức năng phê duyệt để sớm đưa cổ phiếu SCM giao dịch.

Một vấn đề đáng chú ý khác là việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Sacombank. Ngân hàng cho hay vấn đề này nhằm mục đích tăng cường vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của bộ máy quản trị phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của Sacombank, cũng như tạo chủ động trong việc phân công nhân sự phù hợp với năng lực và nhu cầu ngân hàng.

Trong điều lệ sửa đổi nêu rõ: "Hội đồng quản trị là cơ quan có toàn quyền nhân danh Sacombank để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Sacombank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Họ đồng quản trị bao gồm 1 Chủ tịch, một số Phó Chủ tịch và một số thành viên". So với điều lệ cũ, Sacombank giới hạn số lượng Phó chủ tịch là 2 người.

Ngoài ra, Sacombank cũng lấy ý kiến về việc thông qua Quy chế quản trị và điều hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm Sacombank lãi trước thuế 1.026 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt 75% kế hoạc năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 771,3 tỷ đồng. Tạm tính riêng phần lợi nhuận trong 9 tháng vượt kế hoạch năm, với tỷ lệ trích thưởng 20%, Sacombank ước chi ra khoảng 88 tỷ đồng để thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Tiến Vũ
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: