2 năm trước

Sau kiểm toán, Quốc Cường Gia Lai lãi thêm 14 tỷ đồng, có 236 tỷ đồng cho mượn không lãi suất

Lợi nhuận gộp tăng thêm 20 tỷ đồng cùng việc ghi nhận thêm lãi từ công ty liên doanh, liên kết làm lãi sau thuế của Quốc Cường Gia Lai tăng lên 229 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, Quốc Cường Gia Lai lãi thêm 14 tỷ đồng, có 236 tỷ đồng cho mượn không lãi suất

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm được kiểm toán bởi hãng Kiểm toán PwC.

Sau kiểm toán, giá vốn hàng bán của Quốc Cường Gia Lai giảm 20 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp tăng lên 93 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau kiểm toán khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết ghi nhận thêm 24 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh. Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng thêm 14 tỷ đồng lên 229 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm trước và sau kiểm toán

Trên báo cáo tài chính kiểm toán còn cho biết thêm thông tin về việc vào tháng 6/2017, Quốc Cường Gia Lai đã hoàn tất mua 99,8% vốn của Công ty cổ phần Sông Mã với tổng giá phí gần 333 tỷ đồng.

Tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất nữa niên độ, Ban Giám đốc của Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý tài sản thuần của Sông Mã và sẽ điều chỉnh vào cuối năm theo biên bản định giá chính thức.

Việc mua thêm 99,8% vốn của Sông Mã đã làm xuất hiện thêm khoản lợi thế thương mại gần 254 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán so với báo cáo tự lập.

Sau kiểm toán, khoản phải thu ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán giảm 114 tỷ đồng nhưng không rõ giảm ở mục nào do báo cáo tự lập không thuyết minh chi tiết.

Khoản tạm ứng đền bù giải tỏa đất 380 tỷ đồng được thuyết minh chi tiết gồm 201 tỷ đồng tạm ứng cho ông Đinh Văn Hùng giải tỏa đất Khu dân cư Phước Kiển, 120 tỷ đồng cho BĐS Sông Mã giải tỏa Khu dân cư Sông Mã và 59 tỷ đồng tạm ứng cho ông Nguyễn Thắng Hải đền bù khu Long Phước, quận 9, TP HCM.

Trong báo cáo kiểm toán có thuyết minh thêm về khoản phải thu với 236 tỷ đồng cho mượn không lãi suất trong 12 tháng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đã soát xét

Sau kiểm toán, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng thêm 294 tỷ đồng lên 577 tỷ đồng do chuyển từ doanh thu chưa thực hiện dài hạn sang ngắn hạn. Doanh thu chưa thực hiện chủ yếu ở Dự án Đà Nẵng Marina 236 tỷ đồng và Chung cư De Capella 232 tỷ đồng.

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: