7 tháng trước

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý các sai phạm tại COMA

Một số kiến nghị vẫn chưa được thực hiện như việc trích dự phòng phải thu khó đòi sai quy định, công ty thành viên của COMA quản lý các khoản tạm ứng không chặt chẽ dẫn đến chiếm dụng vốn.

COMA đầu tư ra ngoài doanh nghiệp hơn 370 tỷ đồng

Tổng Thanh tra Chính Phủ có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại TTổng Công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) và một số đơn vị thành viên.

Theo kết luận, COMA đã thu số tiền gần 8,4 tỷ đồng tại hai công ty COMAEL và COMA 18 về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp vào ngày 31/12/2016; bên cạnh việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu và hoạch toán tăng Quỹ sắp xếp doanh nghiệp số tiền hơn 16,6 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2014.

Về số tiền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp lên tới 371 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ của COMA là 107 tỷ đồng. Cũng đến ngày 31/12/2016, sau khi hoạch toán, điều chỉnh vốn góp tại một số công ty con, số tiền này điều chỉnh thành 71,3 tỷ đồng, không vượt vốn điều lệ theo quy định.

Ngoài ra, COMA đã trích lập bổ sung dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính số tiền 5,4 tỷ đồng theo kiến nghị vào Báo cáo tài chính năm 2011. Từ năm 2011 đến nay, Tổng công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi đề bù đắp lỗ lũy kế gần 23,7 tỷ đồng.

Riêng tại CTCP COMA 3, các vấn đề về trích thiếu dự phòng phải thu khó đòi số tiền 865 triệu đồng, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công trình sai phạm hơn 26,8 tỷ đồng đã được hạch toán lại vào doanh thu các năm trước.

Đồng thời, các vấn đề tại CTCP COMA 7 và COMA 18 đã được điều chỉnh trong báo cáo tài chính năm 2012 về việc không trích lập dự phòng và hạch toán lại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công trình sai phạm quy định.

Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA)

Tuy vậy vẫn còn các kiến nghị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, Thanh tra Chính phủ cho biết.

Kết luận thanh tra Chính phủ chỉ ra, số tiền dự phòng phải thu khó đòi COMA chưa trích lập bổ sung là hơn 7,8 tỷ đồng. Việc trích lập dự phòng các khoản phải thu sẽ được Tổng công ty đánh giá lại và thực hiện khi lập báo cáo tài chính năm 2017.

Xử lý việc COMA 3 quản lý các khoản tạm ứng không chặt để cán bộ, nhân viên chiếm dụng vốn số tiền gần 48 tỷ đồng.

Đến thời điểm kiểm tra COMA 3 (nay là COMA 10) mới thu hồi được số tiền hơn 1 tỷ đồng. Vì vậy, COMA đang tiếp tục đôn đốc COMA 10 thu hồi các khoản còn lại, rà soát và hoàn thiện các hồ sơ tạm ứng của 25 cá nhân chưa đủ hồ sơ đến Cơ quan điều tra.

COMA đã thoái một phần vốn góp tại COMA 10 và đã thu hồi, bảo toàn được vốn đầu tư. Do số tiền còn lại tại COMA 10 hiện chỉ là khoản đầu tư tài chính nên COMA không thể chỉ đạo các đơn vị này theo Kết luận thanh tra của Chính phủ. Theo đó, trách nhiệm tồn đọng sẽ do chủ sở hữu mới của công ty thực hiện.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến những nội dung sai phạm

Thanh tra chính phủ yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với các cá nhân liên quan.Theo đó, các đơn vị thành viên có liên quan đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc quản lý sử dụng vốn đồng thời ra phương án khắc phục những tồn tại trong Kết luận thanh tra.

COMA đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề ra phương hướng khắc phục. Hình thức xử lý là kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tuy nhiên với các đối tượng đã nghỉ hưu, không thuộc đối tượng quản lý, COMA không thực hiện xử lý trách nhiệm.

Duy Đăng
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: