5 năm trước

89 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Nông ổn định dân di cư tự do

Ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công văn số 1645/TTg-KTTH về việc vốn hỗ trợ cho Dự án ổn định di cư tự do xã Quảng Thành, tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 89 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách theo kết luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước để thực hiện Dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành trong kế hoạch hàng năm, thời gian thực hiện 5 năm.

Việc ứng trước ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2015 cho dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp chung trong phương án ứng vốn theo chỉ đạo tại Thông báo số 332/TB-VPCP ngày 21/8/2014.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định; bố trí ngân sách địa phương cho phần vốn còn thiếu, chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án.

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư theo quy định.

theo Vietnam+

Từ khóa: