7 năm trước

DNNN phải công khai ngành nghề và giá trị tài sản hàng năm

Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Doanh nghiệp Nhà nước hàng năm phải công khai ngành nghề kinh doanh, giá trị tài sản
Theo Quyết định 704 phê duyệt đề án đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường có hiệu lực từ 11/6, doanh nghiệp Nhà nước phải xây dựng và công bố báo cáo thường niên về hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước, gồm:

Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước tại thời điểm 31/12 hàng năm cùng các hình thức pháp lý, ngành nghề kinh doanh chính, vốn nhà nước, giá trị tài sản, tên tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng chủ sở hữu, cổ đông nhà nước tại từng doanh nghiệp.

Thực trạng và hiệu quả đầu tư, tình hình thực hiện mục tiêu đầu tư của Nhà nước, bao gồm cả mục tiêu kinh tế và mục tiêu chính trị - xã hội, theo các nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thực trạng thực hiện chức năng chủ sở hữu, cổ đông nhà nước tại các doanh nghiệp. Các quyết định chủ yếu của chủ sở hữu nhà nước theo thẩm quyền đa ban hành và thực hiện trong năm báo cáo.

Ngoài ra, quyết định sửa đổi quy định về nộp báo cáo tài chính theo hướng tập trung đầu mối nhận báo cáo của doanh nghiệp. Đồng thời, quy định cụ thể thời hạn, trách nhiệm của cơ quan đầu mối trong việc công khai toàn bộ thông tin doanh nghiệp gửi đến một cách kịp thời, chính xác trên trang thông tin điện tử của cơ quan; nâng mức xử lý vi phạm của doanh nghiệp không gửi báo cáo và của cơ quan đầu mối khi không thực hiện công khai thông tin.

Ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong bối cảnh toàn bộ doanh nghiệp nhà nước đã chuyển thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp theo các đề án, chương trình tái cấu trúc đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Sớm hoàn chỉnh và thực hiện kế hoạch, lộ trình tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước,chuyển toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh thuần túy sang hình thức công ty cổ phần

Nghiên cứu, mở rộng đối tượng phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho các công ty cổ phần chưa phải công ty niêm yết, công ty cổ phần đại chúng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ, gồm xây dựng báo cáo thường niên: "Thực trạng kinh doanh vốn chủ sở hữu nhà nước, bảo toàn và phát triển giá trị vốn nhà nước và tài sản sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp" trình Chính phủ, Quốc hội và tổ chức công bố theo thẩm quyền từ năm 2003.

Ban hành Quy chế quản trị công ty cổ phần trên cơ sở mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng của quy chế quản trị công ty hiện đang áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trong quý I/2013.

Sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp nhằm tập trung 1 đầu mối nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp và quy định trách nhiệm của cơ quan đầu mối trong việc công khai thông tin doanh nghiệp trong quý II/2013.

Đồng thời, Bộ phải ban hành Thông tư hướng dẫn công bố thông tin của các công ty cổ phần trên cơ sở mở rộng đối tượng áp dụng của Thông tư 09 ngày 15/1/2010 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong quý III/2013.

Theo Chinhphu

Từ khóa: