9 tháng trước

Dự toán giá gói thầu sai tăng gần 5 tỷ đồng

Kết luận thanh tra số 210/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng của Ban Quản lý (BQL) D.A chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các D.A đã chỉ ra nhiều sai sót, tồn tại, trong đó dự toán giá gói thầu sai tăng gần 5 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, 1 trong 3 D.A được thanh tra. Ảnh: TQ
Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, 1 trong 3 D.A được thanh tra. Ảnh: TQ

Đối với công tác khảo sát xây dựng công trình, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai sót như: Không lập và phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình; nhà thầu không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; không khảo sát lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi) để làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình;

Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, không lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, quy trình bảo trì công trình theo quy định; sử dụng một số tiêu chuẩn đã hết hiệu lực; thiết kế kỹ thuật một số nội dung không phù hợp với thiết kế cơ sở; tính toán sai tăng khối lượng một số hạng mục công trình; dự toán áp dụng một số định mức, đơn giá chưa phù hợp và một số nguyên nhân khác, dẫn đến phê duyệt sai tăng dự toán xây dựng công trình số tiền gần 5 tỷ đồng tại 3 D.A được thanh tra.

Công tác lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng xây dựng cũng có nhiều vấn đề như: Lựa chọn một số nhà thầu không đủ điều kiện năng lực theo quy định, không gia hạn bảo lãnh hợp đồng gói thầu xây dựng, chưa lập điều chỉnh tiến độ thi công khi công trình bị chậm tiến độ thực hiện.

Đối với công tác quản lý chất lượng công trình, chủ đầu tư không lập đầy đủ báo cáo về công tác giám sát, thi công xây dựng công trình theo quy định; thí nghiệm thiếu một số chỉ tiêu cơ lý của vật liệu; lập biện pháp tổ chức thi công một số hạng mục chưa phù hợp; nhật ký thi công ghi chép không đầy đủ thông tin theo quy định.

Công tác nghiệm thu, thanh toán tính sai tăng một số chi phí như: Khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định D.A, lựa chọn nhà thầu theo quy định; nghiệm thu sai tăng khối lượng đắp đất nền đường và cấp phối đá dăm so với hồ sơ hoàn công, dẫn đến thanh toán sai số tiền trên 717 triệu đồng.

Với những sai sót, tồn tại nêu trên, đối với số tiền gần 5 tỷ đồng phê duyệt dự toán sai tăng, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phê duyệt giảm dự toán xây dựng giá gói thầu của 3 D.A được thanh tra.

Đối với số tiền trên 717 triệu đồng thanh toán sai, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thu hồi số tiền trên 454,8 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng; giảm từ khi thanh toán các đợt tiếp theo số tiền trên 262,4 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và BQL D.A tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm theo kết quả thanh tra;

Chỉ đạo BQL D.A và các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại và các yêu cầu nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

Đối với BQL D.A chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra các vi phạm và tồn tại được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Kiểm tra, rà soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng thi công công trình, chất lượng vật liệu đưa vào xây dựng công trình, biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và lập, phê duyệt quy trình bảo trì theo đúng quy định.

Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng kinh tế, chủ đầu tư và các nhà thầu thống nhất xử lý trách nhiệm về việc chậm tiến độ thi công và những sai sót, tồn tại khác được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

Trần Quý

Theo thanhtra.com.vn

Từ khóa: