Sự kiện hot
9 năm trước

Hà Nội: Thể chế hóa quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

UBND TP Hà Nội vừa có quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố.


Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị, tùy theo mức độ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.

Điểm đáng lưu ý trong quy định trên, đối với khu vực đô thị trung tâm, hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500.

Với đô thị vệ tinh, thị trấn sinh thái, thị trấn, đô thị mới, hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực có đồ án quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực phức tạp cần độ chính xác cao.

Nghiêm cấm việc di dời, phá hủy mốc, làm biến dạng mốc, lợi dụng cột mốc để làm điểm tựa, sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc gây vật cản làm che chắn mốc giới.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý các mốc giới quy hoạch nằm trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

UBND cấp xã có trách nhiệm bảo vệ mốc giới ngoài thực địa, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, quản lý mốc giới tại địa phương. Trường hợp mốc giới bị xê dịch, hư hỏng phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về UBND cấp huyện. UBND cấp huyện tổng hợp các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố báo cáo bằng văn bản về Sở TN&MT để có kế hoạch khôi phục lại.

Hàng năm, cơ quan quản lý quy hoạch đô thị, đất đai các cấp có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc quản lý mốc giới, hồ sơ cắm mốc giới đã giao địa phương quản lý theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân phát hiện vi phạm trong công tác cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị phản ánh về UBND thành phố, UBND cấp huyện, các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, TN&MT trường theo thẩm quyền để xử lý vi phạm theo định.

Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở TN&MT có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành pháp luật về cắm mốc giới, quản lý mốc giới theo quy định.

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị, tùy theo mức độ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.

Bảo Nhi
theo Xây dựng

Từ khóa: