5 năm trước

Năm 2014 có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 639/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn.


Đường giao thông nông thôn ở Vĩnh Long. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, mục tiêu mà chương trình đặt ra là tích cực phấn đấu đạt mức cao nhất, lựa chọn tiêu chí căn bản, quan trọng, có tính quyết định trong xây dựng nông thôn mới để thực hiện trước như các tiêu chí: chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giao thông, thủy lợi…

Năm 2014 có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân cả nước là 10 tiêu chí/xã, số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn dưới 5%.

Về xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, năm 2014 sẽ tập trung phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, bản trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân.

Căn cứ vào lợi thế, nhu cầu thiết thực của cộng đồng và nguồn lực từng nơi (công trình hạ tầng thuỷ lợi, giao thông, điện, nước sạch...), chủ động lựa chọn một số hạng mục công trình hạ tầng cấp xã để tập trung ưu tiên triển khai, tạo ra chuyển biến đột phá trên phạm vi từng tỉnh, từng huyện.

Đối với các xã chỉ đạo điểm của từng địa phương, sẽ ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn cho các xã đạt được nhiều tiêu chí (tối thiểu 13 tiêu chí trở lên, các tiêu chí khác đã đạt 70% trở lên), tập trung chỉ đạo, hỗ trợ để các xã này sớm đạt chuẩn vào năm 2015.

Ban Chỉ đạo các cấp có văn bản hướng dẫn, phân công rõ trách nhiệm thực hiện từng tiêu chí, từng chỉ tiêu cho cấp xã, cấp thôn và hộ gia đình; qui định cụ thể những tiêu chí ưu tiên có thể triển khai ngay mà không đòi hỏi nhiều nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách như cải tạo vườn tạp, cải tạo nhà ở, các công trình vệ sinh gia đình, nâng cao đời sống văn hoá nông thôn, xây dựng tình làng nghĩa xóm.

Cũng theo Chương trình, Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo kiện toàn bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp, nghiên cứu, đề xuất hình thức tổ chức cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các cấp đối với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới phù hợp với cấp xã, huyện, tỉnh. Chỉ đạo các địa phương ưu tiên tập huấn để nhân rộng những mô hình, điển hình thành công, nhất là cách làm, các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

theo Vietnam+

Từ khóa: