3 tháng trước

Thanh tra huyện Ba Vì, Hà Nội: Hoàn thành công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

Trong năm 2019, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tập trung chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn trong huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Là huyện nằm ở phía tây bắc thành phố Hà Nội, Ba Vì có diện tích tự nhiên 428km2, địa hình chia làm 03 vùng gồm: vùng núi, đồi Gò và đồng bằng ven sông. Huyện có 30 xã, 01 thị trấn, dân số có trên 290.000 người, với 03 dân tộc Kinh, Mường, Dao cùng sinh sống.

Năm 2019, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện Ba Vì vẫn còn tiềm ẩn, phức tạp. Những lĩnh vực dễ phát sinh như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý ngân sách, chế độ giải phóng mặt bằng… Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mặc dù đã được Huyện ủy, HĐND & UBND huyện chỉ đạo sát sao kịp thời, nhưng trên thực tế tham nhũng, lãng phí vẫn được dư luận quan tâm, nhiều dự án chậm triển khai, công tác quản lý đất đai, công tác dồn điền đổi thửa xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng đang gây bức xúc trong nhân dân.

Bà Đặng Thị Nguyệt Hoa - Chánh Thanh tra UBND huyện Ba Vì.
Bà Đặng Thị Nguyệt Hoa - Chánh Thanh tra UBND huyện Ba Vì.

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng, hoàn thiện và công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các hoạt động về kinh tế, xã hội được thực hiện tốt. Đặc biệt, lĩnh vực quy hoạch đất đai, tài chính, dự án đầu tư, công tác cán bộ.

Trong đó, kết quả công tác tiếp công dân UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân theo đúng quy định, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu tố tại nơi phát sinh. Cụ thể, tổng số công dân được tiếp trong 9 tháng đầu năm 2019 là 569 lượt/949 người. Trong đó, tiếp định kỳ là 390 lượt/567 người; tiếp thường xuyên là 179 lượt/292 người…

Đối với tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn huyện trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số đơn đã tiếp nhận tính từ 15/10/2018 đến ngày 15/10/2019 là 335 đơn.

Công tác thanh tra huyện thực hiện phối hợp tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo HĐND & UBND huyện cũng như các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, HĐND huyện; tổng số buổi tiếp công dân là 65 buổi.

Đặc biệt, trong kỳ Thanh tra huyện Ba Vì tham mưu UBND huyện giải quyết 92 vụ việc/tổng 105 vụ việc (khiếu nại là 35; tố cáo 40; kiến nghị phản ánh 30), tăng 12 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018, hiện còn 13 vụ việc đang giải quyết, số vụ việc giải quyết đúng hạn đạt 100%. Phối hợp Thanh tra thành phố Hà Nội rà soát 11 vụ việc, thực hiện tham mưu UBND huyện ban hành 43 báo cáo, 15 thông báo, 81 công văn, 35 quyết định, 22 kết luận.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Vì đang khởi tố 04 vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ, trong đó có 04 vụ đã khởi tố bị can; tổng số bị can bị khởi tố là 22 người… Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2019 UBND huyện thành lập 03 đoàn thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 03 xã Sơn Đà, Tòng Bạt, Thuần Mỹ kết quả chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng.

Thời gian tới, kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2020 về công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra huyện Ba Vì là tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Thực hiện một số cuộc thanh tra đột xuất, các cuộc thanh tra theo chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng. Xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương cũng như tiếp tục, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố và xét xử. Tập trung công tác thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức để chấn chỉnh kỷ cương nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Sơn Thủy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: