5 năm trước

Quy định mới về quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 43/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.


Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là 1% thay cho mức cũ được quy định tại Thông tư 126/2008/TT-BTC là 2%.

Theo đó, Thông tư 43 quy định lại về mức doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là 1% thay cho mức cũ được quy định tại Thông tư 126/2008/TT-BTC là 2%.

Về chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Thông tư 43 quy định, chi quản lý Quỹ và chi khác: Mức chi không vượt quá 6% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. So với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 103/2009/TT-BTC là không vượt quá 3%.

Thông tư 43 cũng sửa đổi mức chi hỗ trợ nhân đạo không vượt quá 12% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm so với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 151/2012/TT-BTC là 15%.

Quốc Bình
theo Xây Dựng

Từ khóa: