4 tháng trước

Thừa Thiên Huế: Hơn 10 xã sẽ đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng thêm ít nhất 10 - 14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn tỉnh lên 54-58 xã/104 xã, tương đương tỷ lệ 51,9% - 55,7%.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Cốt lõi của mục tiêu xây dựng Nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở khu vực nông thôn. Vì vậy, cùng với triển khai các chính sách theo các chương trình mục tiêu Quốc gia, Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất; nhất là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và nông thôn toàn diện gắn với xây dựng NTM. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư và hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất trên cơ sở các đề án, dự án của địa phương; trong đó ưu tiên các mô hình, dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị), các mô hình nhằm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”...

Nhiều đổi thay vùng nông thôn trên địa bàn huyện miền núi A Lưới
Nhiều đổi thay vùng nông thôn trên địa bàn huyện miền núi A Lưới

Mục tiêu đề ra trong năm 2019 là toàn tỉnh tăng thêm ít nhất 10 -14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 54- 58 xã/104 xã, tương đương tỷ lệ 51,9% - 55,7%. Phấn đấu thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Quảng Điền và Nam Đông có 80% số xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nhằm xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu (phấn đấu có 01- 02 xã đạt xã NTM nâng cao để hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu). Dự kiến tổng nguồn vốn huy động khoảng 2.211,3 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt các mục tiêu nêu trên, trong Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 12/3/2019 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào chương trình; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với địa bàn được phân công phụ trách. Vận động, giao trách nhiệm các ngành, các cấp nhận đăng ký đỡ đầu cho các xã phấn đấu thực hiện đạt chuẩn NTM và vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ các xã xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, ưu tiên và bố trí các nguồn lực phù hợp cho các địa phương để đảm bảo thực hiện các tiêu chí và mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng NTM và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM; nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, phát triển hợp tác xã, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo phát triển hoàn thiện và bền vững về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường nông thôn gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; "Ngày Chủ nhật xanh".

Quốc Dũng
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: