khoảng 1 năm trước

Những dấu ấn lớn sau Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Hội nghị Trung ương 7 đã chính thức bế mạc sau 6 ngày họp. Diễn ra vào giai đoạn giữa nhiệm kỳ Trung ương khóa XII của Đảng, Hội nghị khép lại với các quyết sách lớn, mang tính sống còn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Ảnh: theo TTXVN

Thông qua ba Nghị quyết quan trọng

Hội nghị đã xem xét, thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Về xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Những vấn đề được Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tác động sâu rộng, tới đời sống của người dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể Trung ương đã xác định hai trọng tâm và năm đột phá để thực hiện đồng bộ tám nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Năm đột phá tập trung vào đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài. Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân và thông qua đó nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã kế thừa các quan điểm về cải cách tiền lương của Đảng từ Đại hội VI đến nay, trong đó thể hiện rõ các quan điểm: Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trên cơ sở coi chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội; Trung ương nhấn mạnh việc cải cách chính sách tiền lương phải gắn liền với cải cách hành chính, đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập... Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Xác định rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong từng giai đoạn, Trung ương nhấn mạnh, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ quan trọng, trong đó kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội. Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng - hưởng”, “công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững”.

Trong lời bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, kết quả của hội nghị góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Theo TTXVN

Phương thức, tư duy làm việc mới trong công tác thông tin, tuyên truyền

Một dấu ấn đặc biệt khác, tuy không thể hiện bằng nghị quyết lãnh đạo của Đảng song chắc chắn cũng rất đậm nét trong Hội nghị Trung ương lần này, đó là lần đầu tiên để báo chí tham dự, tường thuật phiên họp của một Hội nghị Trung ương, mà theo lời một nhà báo kỳ cựu trong lĩnh vực chính trị - xã hội, thì “đây thể hiện phương thức làm việc mới, tư duy mới của Đảng”.

Trước đây, theo thông lệ, thường thông tin về mỗi hội nghị trung ương được phát công khai ngày khai mạc và bế mạc. Vài năm gần đây, ngoài thông tin đậm nét ngày khai mạc và bế mạc, cuối mỗi ngày họp có thông cáo báo chí rất ngắn gọn do Văn phòng Trung ương Đảng soạn về nội dung làm việc trong ngày của Trung ương. Từ Hội nghị Trung ương 7, báo chí lần đầu tiên được tham dự và tường thuật các cuộc họp của trung ương. Những ý kiến thảo luận, góp ý thẳng thắn và đa chiều của các Ủy viên Trung ương Đảng, những người giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, được phản ánh sinh động tới người dân.

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho rằng việc để báo chí vào tường thuật Hội nghị là động thái mới đáng chú ý và đáng hoan nghênh; thể hiện đúng tinh thần mở rộng công khai và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Là đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Sự lãnh đạo đó thông qua đường lối, chủ trương, chính sách. Giữa 2 kỳ đại hội của Đảng, Hội nghị Trung ương là cơ quan xem xét và thông qua những quyết sách lớn tác động cả hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước cũng như chuyện cơm áo gạo tiền, đời sống thường nhật của mỗi người dân. Nay, khi thông qua sự truyền tải của báo chí tham dự các phiên họp của Hội nghị Trung ương, cả xã hội, mỗi người dân đều có thể thấy những quyết sách ảnh hưởng tới cuộc sống của mình được xem xét, quyết định ra sao.

Để báo chí tường thuật cuộc họp của Trung ương là dấu ấn đậm nét của Hội nghị Trung ương 7, thể hiện đúng tinh thần công khai, dân chủ đúng theo chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những quyết sách lớn được Đảng đưa ra bàn bạc, quyết định vì thế cũng được nhân dân biết, bàn và hiến kế. Những tiếng nói từ thực tiễn, mang đậm hơi thở cuộc sống của người dân sẽ góp phần để đường lối, chủ trương và chính sách lãnh đạo của Đảng đúng, trúng hơn và được người dân đón nhận, ủng hộ khi đi vào đời sống.

Quang Huy

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: